Recreational Schedule

Junior Summer Recreational Program – Week 1
  Mon. Jun. 21 – Group 1 & 2 5:00 pm Humberview SS, Bolton, ON
  Mon. Jun. 21 – Group 3 & 4 6:30 pm Humberview SS, Bolton, ON
  Wed. Jun. 23 – Group 1 & 2 5:00 pm Humberview SS, Bolton, ON
  Wed. Jun. 23 – Group 3 & 4 6:30 pm Humberview SS, Bolton, ON
  Fri. Jun. 25 – Group 1 & 2 5:00 pm Humberview SS, Bolton, ON
  Fri. Jun. 25 – Group 3 & 4 6:30 pm Humberview SS, Bolton, ON

 

Junior Summer Recreational Program – Week 2
  Mon. Jun. 28 – Group 1 & 2 5:00 pm Humberview SS, Bolton, ON
  Mon. Jun. 28 – Group 3 & 4 6:30 pm Humberview SS, Bolton, ON
  Thurs. Jul. 1 – Group 1 & 2 5:00 pm Humberview SS, Bolton, ON
  Thurs. Jul. 1 – Group 3 & 4 6:30 pm Humberview SS, Bolton, ON
  Sat. Jul. 3 – Group 1 & 2 10:00 am Humberview SS, Bolton, ON
  Sat. Jul. 3 – Group 3 & 4 11:30 am Humberview SS, Bolton, ON

 

Junior Summer Recreational Program – Week 3
  Mon. Jul. 5 – Group 1 & 2 5:00 pm Humberview SS, Bolton, ON
  Mon. Jul. 5 – Group 3 & 4 6:30 pm Humberview SS, Bolton, ON
  Thurs. Jul. 8 – Group 1 & 2 5:00 pm Humberview SS, Bolton, ON
  Thurs. Jul. 8 – Group 3 & 4 6:30 pm Humberview SS, Bolton, ON
  Sun. Jul. 11 – Group 1 & 2 10:00 am Humberview SS, Bolton, ON
  Sun. Jul. 11 – Group 3 & 4 11:30 am Humberview SS, Bolton, ON

 

Junior Summer Recreational Program – Week 4
  Mon. Jul. 12 – Group 1 & 2 5:00 pm Humberview SS, Bolton, ON
  Mon. Jul. 12 – Group 3 & 4 6:30 pm Humberview SS, Bolton, ON
  Tues. Jul. 13 – Group 1 & 2 5:00 pm Humberview SS, Bolton, ON
  Tues. Jul. 13 – Group 3 & 4 6:30 pm Humberview SS, Bolton, ON
  Thurs. Jul. 15 – Group 1 & 2 5:00 pm Humberview SS, Bolton, ON
  Thurs. Jul. 15 – Group 3 & 4 6:30 pm Humberview SS, Bolton, ON

 

Junior Summer Recreational Program – Week 5
  Mon. Jul. 19 – Group 1 & 2 5:00 pm Humberview SS, Bolton, ON
  Mon. Jul. 19 – Group 3 & 4 6:30 pm Humberview SS, Bolton, ON
  Thurs. Jul. 22 – Group 1 & 2 5:00 pm Humberview SS, Bolton, ON
  Thurs. Jul. 22 – Group 3 & 4 6:30 pm Humberview SS, Bolton, ON
  Sat. Jul. 24 – Group 1 & 2 10:00 am Humberview SS, Bolton, ON
  Sat. Jul. 24 – Group 3 & 4 11:30 am Humberview SS, Bolton, ON

 

Junior Summer Recreational Program – Week 6
  Mon. Jul. 26 – Group 1 & 2 5:00 pm Humberview SS, Bolton, ON
  Mon. Jul. 26 – Group 3 & 4 6:30 pm Humberview SS, Bolton, ON
  Thurs. Jul. 29 – Group 1 & 2 5:00 pm Humberview SS, Bolton, ON
  Thurs. Jul. 29 – Group 3 & 4 6:30 pm Humberview SS, Bolton, ON
  Sat. Jul. 31 – Group 1 & 2 10:00 am Humberview SS, Bolton, ON
  Sat. Jul. 31 – Group 3 & 4 11:30 pm Humberview SS, Bolton, ON

 

Junior Summer Recreational Program – Week 7
  Mon. Aug. 2 – Group 1 & 2 5:00 pm Humberview SS, Bolton, ON
  Mon. Aug. 2 – Group 3 & 4 6:30 pm Humberview SS, Bolton, ON
  Tues. Aug. 3 – Group 1 & 2 5:00 pm Humberview SS, Bolton, ON
  Tues. Aug. 3 – Group 3 & 4 6:30 pm Humberview SS, Bolton, ON
  Thurs. Aug. 5 – Group 1 & 2 5:00 pm Humberview SS, Bolton, ON
  Thurs. Aug. 5 – Group 3 & 4 6:30 pm Humberview SS, Bolton, ON

 

Junior Summer Recreational Program – Week 8
  Mon. Aug. 9 – Group 1 & 2 5:00 pm Humberview SS, Bolton, ON
  Mon. Aug. 9 – Group 3 & 4 6:30 pm Humberview SS, Bolton, ON
  Thurs. Aug. 12 – Group 1 & 2 5:00 pm Humberview SS, Bolton, ON
  Thurs. Aug. 12 – Group 3 & 4 6:30 pm Humberview SS, Bolton, ON
  Sun. Aug. 15 – Group 1 & 2 10:00 am Humberview SS, Bolton, ON
  Sun. Aug. 15 – Group 3 & 4 11:30 am Humberview SS, Bolton, ON

 

End of Junior Summer Recreational Session